Lapin tähdet sen kertovat ! Mitä pahaa me suomalaiset olemme ihmiskunnalle tehneet ?

Posion tuulimylly kaavasta 3-valitusta

Posion kunnan hyväksymästä Murtotuuli tuulivoimakaavasta on jätetty 3 valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaikki valittajat ovat läheisen mökkialueen Julmajärven vapaa-ajan asukkaita.

Tuulivoiman suurenergiatuotantoalueen takana on Sijoitusyhtiö Taalerintehdas, jonka tuulivoimahankkeita johtaa Pekkarisen vävypoika Fareet Daamir. Voimalat on tarkoitus rakentaa Posion yhteismetsän maille.

Valitukset viivästyttävät hanketta yli vuodella ja hyvin todennäköisesti hanke raukeaa, koska se ei ehdi korotettujen tukien piiriin. Sijoitusyhtiö tuskin rakentaa voimalaoita markkinaehtoisesti ilman valtiontukea, koska sijoittaminen tuulivoimaan perustuu valtion maksamiin tuotantoapuihin.

Pistän tähän oman valituskeni arvioitavaksenne:

HEMMO KOSKINIEMI

Julmajärven vapaa-ajan asukas/ tontin vuokraaja, nro 21

Asianosaisena ja muistutuksen jättäjänä olen saanut Posion kunnalta pöytäkirjan

otteen ja tiedon kirjallisesti 21.5.2015.

Liite 1.

Karhuntie 15 as.16 96500 Rovaniemi

hemmo.koskiniemi@gmail.com

puh. 045-2797373

 

POHJOIS-SUOMEN  HALLINTO-OIKEUS

Isokatu 4, Oulu

PL 189, 90101 OULU

 

PÄÄTÖS JOTA VALITUS KOSKEE

Posion kunnanvaltuuston päätökseen 27.3 10 § ja jatkokokous 8.5. 2015 16§, ja joka koskee Murtotunturiin rakennettavan tuulivoiman suurenergiatalouden  tuotantoalueen  osayleiskaavaa.

Hanke kulkee nimellä; ”Murtotuulen tuulivoimapuisto”.

Liite 2

Linkki päätökseen:

 

VAATIMUS:

Vaadin, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Posion kunnanvaltuuston päätöksen, koska päätös on valmisteltu Maankäyttö ja rakennuslain vastaisesti, rikkoo kunnan hallintosääntöä sekä päätös on tehty valtuustossa vajavin ja harhauttavin tiedoin.

Liite 3 ja 4a,4b

 

PERUSTELUT:

Maankäyttö ja rakennuslaki edellyttää kunnalta vahvaa roolia yksityisen käynnistämän kaavan valmistelussa, niin että kuntalaisten ja asianosaisia kuullaan, heidän kanssa neuvotellaan ja kaavan valmistelun perustuu vuorovaikutteisuuteen.

Viittaus: MRL 6§,9§ ja 62§ sekä asetus 29.12.2006/1441

Murtotuulihankkeen valmistelussa kunta ei ole missään kaavoituksen vaiheessa pyytänyt suunnitellun tuulipuiston vaikutusalueen mökkiläisiä ja asukkaita yhteiseen neuvonpitoon ja arviointiin, vaikka mm. Lapin EYLY keskus ja Lapin liitto maakuntakaavoittajana on sitä lausunnoissaan edellyttänyt.

Taaleritehdas kaavoituksen käynnistäjänä ei ole myöskään järjestänyt alueen mökkiläisten kanssa varsinaisia neuvotteluja joissa olisi kirjattu mökkiläisten vaatimukset ja näkemykset kaavaan. Kaavoittaja on järjestänyt vain kaksi nuotio-infotilaisuutta, jossa on ollut tarjolla olutta, makkaraa, salaattia yms.

Vaatimuksista huolimatta mökkiläisten näkemyksiä ei ole kirjattu mihinkään eikä varsinaisista neuvotteluista ole ollut tietoakaan.

Hallintosäännön ja kuntalain vastainen

Posion kunnan hallintosääntö edellyttää, että hallinto järjestetään niin, että puolueettomuus kaikissa olosuhteissa toteutuu ja hallintoon liittyvä sidonnaisuudet valmistelussa estetään.

Viittaus: HS 1§,2§,3§,4§,6§,7§

Tuulipuiston kaavoitusprosessin yhteydessä on tullut ilmi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja toimintaympäristölautakunnan puheenjohtaja Heikki Maaninka sekä kunnanhallituksen jäsen Ari Takapuro  ja Pekka Oikarainen ovat saman aikaisesti olleet Posion Yhteismetsän hoitokunnan jäseniä ja yhteismetsän osakkaita.

Liite 5

Posion Yhteismetsä on vuokrannut maat Sijoitusyhtiö Taaleritehtaalle tuulipuiston rakentamista varten.

Samoin Posion kuntaa on yhteismetsän osakas kokouksissa edustanut kunnanjohtaja Tommi Timonen. Posion kunta on yksi Posion yhteismetsän osakas ja maanomistaja.

Edellä mainitut sidonnaisuudet ja sisäpiiritieto ovat estäneet KUNTAA järjestämään hallintoa niin, että puolueettomuus kaikissa olosuhteissa säilyisi ja kunnan rooli turvata kaikkien intressit tulisi huomioitua. Luottamushenkilöt ovat  jäävänneet kunnanhallituksessa ja toimintaympäristölautakunnassa itsensä, MUTTA kertaakaan ei ole kutsuttu kokoukseen varajäsentä,, jonka hallintosääntö 34§ edellyttää..

Viittaus: HS 34§.

Huomion arvoista toimintaympäristölautakunnan, kunnanhallituksen ja vieläpä kunnanvaltuuston päätöksissä on se, että niissä ei ole käyty keskustelua eri vaihtoehdoista ja kaikki päätökset on nuijittu yksimielisesti läpi. Menettely viitaa siihen, että päättäjillä ei ole ollut riittävästi tietoa prosessin eri vaiheissa ja kaikki päätökset on tehty kaavoittaja Taaleritehtaan esittämällä tavalla.

Liite 6

Koska kunnan keskeinen luottamusmiesjohto on ollut sokea omille eduilleen, kunnan virkamiesjohdon tehtävänä olisi ollut järjestää hallinto niin, että puolueettomuus kaikissa olosuhteissa turvataan ja kaavoitusprosessin aikana eri kuntalaisten edut tulee huomioiduksi ja kaavoituksen vuorivaikutteisuus taataan.

Kuntalaki mahdollistaa perustamaan näin suurissa hankkeissa kunnanvaltuuston alaisia johtokuntia tai kunnan hallituksen alaisia toimikuntia, joilla taataan riippumattomuus ja estetään yksipuolinen asioiden valmistelu.

Kunnanvaltuuston rooli poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimintaympäristölautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat esteellisiä, jäi hallinnon järjestämisessä toteutumatta.

Viittaus: Kuntalaki 17§

Kun huomioon otetaan tuulipuistohankkeen suuri mittakaava, olisi kunnan pitänyt nimetä myös vastuullinen virkamies ja kaavoituksen ammattilainen, joka vastaa kunnan puolesta kaavoituksen etenemisestä ja tuo lautakuntiin kunnan näkemyksiä kaavoituksen eri vaiheissa.. Palvelujohtaja Jani Ahola jolle hallintosäännön mukaan valmisteluvastuu kuului oli suurimman osan ajasta virkavapaalla.. Kunnanhallitus ei siirtänyt kaava-asiassa päätäntä. ja ohjausvaltaa viransijaiselle.

Huomionarvoista on myös se, että hyvinvointilautakunta ei käsitellyt hanketta lainkaan, vaikka puistolla on kiistattomat vaikutukset asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointiin. Hyvinvointilautakuntaa velvoittaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet, jotka koskevat tuulivoiman vaikutuksia asutukseen, vapaa-ajanasutukseen ja kansalaisten hyvinvointiin.

Liite 6

Viittaus; Viittaus :http://yle.fi/uutiset/ministerio_havahtunut_tuulivoiman_terveysriskeihin/6930659

Toimintaympäristölautakunta laiminlöi myös tehtävänsä, kun se ei perustellut päätöstään tehtävänsä edellyttämällä tavalla.. VS. palvelujohtaja  Jorma Varangan esitys ”Posion kunnan toimintaympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista kyseiseen kaava-ehdotukseen” tuli lautakunnan 18.11.2014  84§ päätökseksi.

Kokoukseen ei kutsuttu varajäseniä paikalle vaikka kaksi sen jäsentä tiedettiin olevan jäävejä.

Toimintaympäristölautakuntakin käsitteli Murtotuuli kaavaa vain kerran 11.8.2014 ja kokouksessa ei ollut jäsenten käytössä asiakirjoja, joihin he olisivat voineet etukäteen perehtyä.

Kunnan virkamiesjohtoa on vaivannut sama ongelma kuin luottamusmiesjohtoa. Kunta yhteismetsän omistajana ja kunnanjohtaja sen edustajana yhteismetsän kokouksissa on estänyt vastuullista virkamiesjohtoa havaitsemaan kunnan rooli vastuullisena kaavoittajana. Kunnanjohtajan kaksoisrooli kunnan hallituksen ja valtuuston esittelijänä ja samalla yhteismetsän edustajana rikkoo törkeästi kaikkia hyvän hallintotavan periaatteita.

Kunnanjohtajan tehtävänä olisi ollut varmistaa se, että luottamushenkilöillä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa on tietoa mm.

  • alueen mökkiläisten ja asukkaiden käsitykset tuulivoiman suurteollisuusalueen tulemisesta alueelle
  • ja sen vaikutuksesta kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymään Julmajärvi-Pyytölampi asema-osayleiskaavaan.
  • tuulipuiston vaikutuksista kuntatalouteen esim. kiinteistöverotulojen laskelmien muodossa
  • sekä vaikutuksesta kunnan työllisyyteen tuulivoiman rakentamisvaiheessa ja tuotantovaiheessa
  • j a Vitikko-,Murto- ja Lemmontuntureiden lakimetsien hakkaamisesta tuulimyllyjen tieltä jne.

Posion kunnan luottamusmiesjohdon ja virkamiesjohdon kaavavalmistelu on perustunut yksipuoliseen kaavoituksen käynnistäjän Taaleritehtaan etuihin, eikä kunnalla ole ollut vaikuttavaa roolia ohjata kaavoitusta MRL:n edellyttämällä vuorovaikutteisuutta ja osallistuvuutta edellyttävällä tavalla.

VAATIMUS:

Hallinto-oikeuden tulee kumota valtuuston päätös, koska päätöshetkellä valtuutetuilla ei ole ollut kaikki se tieto kirjallisena, minkä kuntalaki 90§ ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö ja valtuuston työjärjestys edellyttää.

Esityslistan viittauksessa oleva linkki ei ole kokousasiakirja ja varsinaiset kaava-asiakirjat puuttuivat valtuutetuilta kokonaan.

Viitaus: Kuntalaki 43§ja 90§ 1) ja 3).,

PERUSTELUT:

Yksipuolinen asioiden valmistelu ja sisäpiirin jakama valikoiva tieto huipentui kunnanvaltuuston kokouksissa 27.3.2015 10§  ja 8.5.2015 16§, joissa kunnanvaltuutetuilla oli käytössä vain Taalerintehtaan laatima yhteenveto kansalaisten ja eri viranomaisten tekemiin muistutuksiin ja muutosesityksiin.

Vertaamalla Taaleritehtaan kaavoittajan yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kaavasta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat johtopäätökset harhaanjohtavia ja yksioikoisia.

Hyvän hallintotavan ja kunnan hallintosäännön sekä valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanvaltuutetuilla olisi pitänyt olla päätöstä tehdessä kirjallisena.

  • Varsinainen kaavaesitys kaavamääräyksineen ja liitteineen sekä karttoineen,
  • kaikki viranomaisten ja kansalaisten sekä asianosaisten lausunnot ja muistutukset, jotta he olisivat voineet arvioida onko Taaleritehtaan tekemä yhteenveto totuuden mukainen,
  • YVA-selostus hankkeesta,
  • ja kunnanhallituksen selostus sidonnaisuuksista ja se miten hallinto on järjestetty puolueettomuuden takaamiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa jossa toimintaympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat esteellisiä ja kunnanjohtaja edustaa kuntaa luottamushenkilönä Posion yhteismetsän kokouksissa.
  • vastuullisten viranhaltijoiden laatima taulukointi, josta olisi ilmennyt yhteenvetona lausuntojen ja muistutusten sisällöt koko kaavoitusprosessin aikajaksolla

Liite 7

Viittaus 8§ ja 9§

Kunnanvaltuutetuille oli esitetty linkki http://we.fi/MZ5q7BIXit sivuille , josta saa tietoa kaavoituksesta.

Kun huomioon otetaan, että kaikilla Posion kunnan valtuutetuilla ei ole edes sähköpostiosoitetta ja netti yhteyttä, loukkaa menettely valtuutetun mahdollisuuksia tehdä päätöksiä yhtenäisen ja objektisen tiedon perusteella.

Kunnanvaltuutetulla on kuntalakiin perustuen saada päätöksenteon pohjaksi kaikki se tieto mikä liittyy päätettävään asiaan KIRJALLISENA ja kaikille samansisältöisenä.

Valtuuston kokouksissa ei asian käsittelyn yhteydessä käytetty yhtään puheenvuoroa, joka myös viittaa siihen, että valtuutetuilla ei ollut yhtenäistä tietoa päätöksen pohjaksi ja tieto oli harhaanjohtavaa.

 

VAATIMUS:

Hallinto-oikeuden tulee kumota Metsähallituksen antamat lausunnot, koska niiden kirjoittajalla Erkki Kunnarilla on ollut kaksoisrooli ja omat edut ovat menneet yhteisten etujen edelle.

PERUSTELUT:

Metsähallituksen hallinnassa on Tuulipuiston läheisyydessä sijaitsevat Mustarinnan Natura-alue ja Korouoma-Jäniskairan Natura-alue sekä Auttinkönkään Natura-alue. Metsähallitus on myös perustanut Pyytökurun suojelualueen linnustoa varten vaihtamalla maata Posion yhteismetsän kanssa.. Tuulipuiston raja kulkee suojelualueen  rajaa pitkin ja lähimmät myllyt sijoittuvat muutaman sadan metrin päähän lintujen suojelualueesta.

Prosessin alkuvaiheessa metsähallituksen lausunnot olivat tuulivoiman teollisuusalueen sijoittamisen suhteen hyvinkin kriittisiä, koskien mm. suojelualueen linnustolle myllyjen aiheuttamaa uhkaa. Sitä mukaa, kun prosessi eteni, lausunnot kävivät myötäsukaisiksi hankkeelle ja lausunnon antajat vaihtuivat metsähallituksen luonnonsuojeluyksikön päälliköstä Ari Neuvosesta ja Ylitarjastaja Anne Viitasesta tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnariin.

Metsähallituksen viimeisimmän lausunnon allekirjoittajana toimi 20.11.2014 tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, joka samanaikaisesti toimi Metsähallituksen ja Taalerintehtaan yhteisessä tuulivoimahankkeessa  Pudasjärvellä, Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Taalerintehdas palkkasi Erkki Kunnarin tuulivoimapäälliköksi välittömästi tammikuussa 2015 lausunnon antamisen jälkeen.

Viitaus: http://www.taaleritehdas.fi/fi/news/taaleritehtaalle-uusi-350-mijoonan-e...

Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnarin kaksoisrooli on hankkeessa kiistaton eikä se ole voinut olla vaikuttamatta Metsänhallituksen antamien lausuntojen sisältöön. Luonto-arvojen sijaan on ensisijaiseksi tavoitteeksi muodostunut lausunnonkirjoittajan omat taloudelliset ja tuulivoimaliiketoimintaan liittyvät sähkötariffit..

Metsähallituksen ensisijainen rooli on vastata em. mainittujen luonnonsuojelualueiden tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisesta torjumalla niihin kohdistuvat uhat.

Viittaus: Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnarin allekirjoittama lausunto Liite 4B

 

VAATIMUS:

Hallinto-oikeuden tulee kumota Posion valtuuston tekemä Murtotuuli kaava päätös, koska valtuusto ylitti toimivaltansa, pilaamalla vasta 5 -vuotta sitten valtuuston hyväksymän ja voimassa olevan Julmajärvi- Pyytölampi ranta-asemakaavan ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa mökkinsä juuri rakentaneille tuottaa erämaahan liittyvää virkistäytymistä, lepoa ja laadukasta vapaa-aikaa.

Hallinto-oikeuden tulee velvoittaa Posion valtuustoa määräämään suojaetäisyys (2-3km) Julmajärvi-Pyytölampi ranta-asemakaavan alueeseen, jotta kaavan alkuperäinen luonne erämaaluonteisena säilyisi ja alueen välttyisi tuulimyllyjen aiheuttamasta melu- ja välkevalohaitoista.

Kuntalaki 90§. Toimivallan ylitys.

RML laki 77§

PERUSTELUT:

Julmajärvi-Pyytölampi ranta-asemakaava sanotaan: Alue muodostuu erämaaluontoiseksi alueeksi, jonne voi sijoittua ohjelmapalvelua tai matkailuyritysten erämaatukikohtia. Muita palveluja alueelle ei tule sijoittumaan.

Liite 8.

Viitaus: http://www.seitap.fi/PDF/JULMAJmra27SEL.pdf

Posion Yhteismetsän kotisivuilla sanottiin: Alue on luonnon kaunista erämaa-aluetta ja myös Posion valtionmaat sijaitsevat kävelymatkan päässä.

”Vuokraamme erämaatontteja Julmajärvi-Pyytölampi –ranta-asemakaava-alueelle.” sanotaan puolestaan Yhteismetsän jakamassa mainoksessa messuilla yms.

Liite 9.

Kaavoituksen perusperiaate, on, että ihminen ja rakennuksen rakentaja voi luottaa kaavan antamaan lupaukseen. Kunnalta tämä edellyttää, että valtuusto ei voi pilata toisella kaavalla aiemmin hyväksymäänsä viereistä kaavaa.

Kiistatta voidaan todeta, että Posion valtuuston Murto-Vitikko- ja Lemmon tuntureille hyväksymä tuulivoiman energiatuotannon suurteollisuusalue pilaa Julmajärvi-Pyytölampi ranta-asemakaavan ja sen erämaaluonteen. Jättimäisten tuulimyllyjen rakentaminen tuntureiden laeille lähelle vapaa-ajan asutusta on kuolinisku viihtyisälle erämaan luontoon perustuvalle vapaa-ajanasutukselle.

Tämän on tunnustanut, jopa kaavoituksen alulle panija Sijoitusyhtiö Taaleritehdas Oy ja Posion yhteismetsä, kun ne kompensaatioesitystä tarjotessaan toteaa sopimuksen taustasta ja tarkoituksesta mm: Yhteismetsän alueelle rakennettava Murtotuulen tuulivoimapuisto (Tuulipuisto) muuttaa Vuokramiehelle vuokratun mökkikiinteistöä siitä mikä se oli vuokrasopimusta solmittaessa.”

Liiet 10.

3-vuotta kestäneen kaavoitusprosessin aikana on myöskin rakentaminen tyrehtynyt ja Posion yhteismetsä on lakannut mainostamasta ja markkinoimasta tontteja. Tämä omalta osaltaan todistaa sen, että kukaan ei halua rakentaa erämaahan mökkiä, jossa pyörii jättimäiset tuulimyllyt ja läheisyydessä on suuri tuulienergian teollisuusalue.

Tuulipuisto nykymuodossa sotii myöskin valtuuston valitsemaa strategiaa vastaan, joka väittää kunnan olevan ”Lapin paras mökkikunta”. Jättimyllyjen rakentaminen niin, että niillä pilataan vapaa-ajan asutusta, ei palvele kunnan strategiaa ja on ristiriidassa sen kanssa. Valtuusto päätöksellään kumoaa omaa strategiaansa ja aiheuttaa pettymyksiä mökkinsä rakentaneiden keskuudessa ja syö luottamuspääomaa kunnan päätöksentekoa kohtaan.

Liite 11.

Posion kunnan olisi pitänyt huomioida Julmajärvi-Pyytölampi ranta-asemakaavan muuttuva luonne ja edellyttää Taaleritehtaalta, että se laatii sellaisen kaavan, jolla Julmajärvi-Pyytölammen kaava ei mitätöidy ja alkuperäinen luonne säilyttää arvon ja tarkoituksen.

Julmajärven mökkiläiset ovat moneen kertaan esittäneet, että myllyt sijoitettaisiin 2-3km päähän vapaa-ajan asutuksesta, jotta myllyjen vaikutus melun ja maiseman näkökulmasta heikkenisi. Tähän esitykseen ei ole missään vaiheessa saatu asiallista vastausta, vaikka tiedetään, että erämaassa on paljon tilaa sijoittaa myllyjä kauemmas vapaa-ajan asutuksesta.

Liite 4B

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös lausunnoissaan edellyttänyt, että myllyjen etäisyys vapaa-ajan asutuksesta tulisi olla vähintään 3 kilometriä, jotta virkistäytyminen ja lepo olisi mahdollista. Samoin useat kunnat mm. Raahe, Pori, Mustasaari, Grösbölen, Pyhäjoki jne. ovat valtuuston päätöksillä määränneet suojaetäisyyden vapaa-ajan asutukseen ja vakituiseen asutukseen 2 kilometriksi..

Viittaus :http://yle.fi/uutiset/ministerio_havahtunut_tuulivoiman_terveysriskeihin/6930659

https://www.kuntalaisaloite.fi/attachment/78/Kunnat_ovat_alkaneet_itse_vaatia_vahintaan_2_km_suojaetaisyytta_tuulivoimaloille_.pdf

YVA selvitys on suojaetäisyyden suhteen hyvin ylimalkainen eikä siinä huomioida erämaakylän luonnetta ja nähdä arvoa sen selvittämiseen. Samoin ei huomioida sitä, että Julmajärvi-Pyytölampi kaava-alueella on useita matkailuun liittyviä tontteja ja siellä toimii matkailuyrittäjä, joka tarjoaa kahta mökkiä vuokralle. Myös muut tarjoavat satunnaisesti mökkejään vuokralle. Lähin tuulimylly on sijoitettu kaavassa 700 metrin päähän rakennusoikeudeltaan suuresta Pyytölammen matkailuyrittämiseen tarkoitetusta tontista.

VAATIMUS

Hallinto-oikeus määrää laatimaan erillisselvityksen Tuulivoimapuiston vaikutuksesta Pyytövuoman Metso-ohjelman toteuttamisesta ja metsäkanalintujen suojelun turvaamisesta.

PERUSTELUT:

Metsähallitus on lunastanut Posion Yhteismetsältä Ukkosenlammit Pyytöuoman metsäkanalintujen ja  metsojen suojelemiseksi ja rakentanut sinne merkityn vaellusreitistön  laavu yms. rakennelmineen.. Suojelualue on hankittu METSO -valtakunnallisen ohjelman mukaisella perusteella. Pyytöuoman monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Viittaus: http://fi.wikipedia.org/wiki/Metso-ohjelma

Suunnitteilla oleva Tuulipuiston raja kulkee Pyytöuoman suojelualueen rajalinjauksen mukaan ja suuret myllyt on tarkoitus rakentaa ihan muutaman sadan metrin päähän suojelualueesta kurun reunamille..

YVA selostuksessa ei ole minkäänlaista arviota siitä, miten suuret jättiläismyllyt vaikuttavat  lintujen suojelemiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Alueella on havaittu myöskin maakotkia, joiden reviiriin tuulipuisto kuuluu. Metsähallituksen kotka-asiantuntija Tuomo Ollila on todennut tämän ja sen, että pesiä ei ole toistaiseksi löytynyt.

Erillisen selvityksen tekeminen on tarpeen, koska myllyjen vaikutuksen arviointi jäi Lapin ELY-keskuksen lausunnonkin mukaan vajavaiseksi ja keskeneräiseksi.

Liitte 12

 

VAATIMUS:

Hallinto-oikeus määrää välittömästi kaava-alueelle hakkuukiellon. siihen asti, kun kaava on saanut lain voiman. Hakkuut uhkaavat kaava-alueen Vitikko-, Murto- ja Lemmontuntureiden LAKIALUEITA.

PERUSTELUT:

Posion yhteismetsä on hakannut syksyllä 2014 metsää alueelta, jotka on merkitty tuulimyllyalueeksi mm. myllyt 20,15,16. Posion kunnalle olen jättänyt MRL:n mukaisen vaatimuksen, että kaava-alue pantaisiin hakkuu- ja toimenpide kieltoon. Tähän ei kuitenkaan Posion kunta ole suostunut, vaikka mökkiläiset ovat esittäneet lentokuvia hakatuista alueista.

 

Vasemmalla myllyjen 15 ja 16 alue ja oikealla 20 alue

Koska myllyt on sijoitettu tuntureiden Vitikko- Murto-, ja Lemmontuntureiden huipuille ja hakkuut suuntautuvat niihin, on perusteltua asettaa MRL:n mukainen toimepidekielto.

Lapin metsäkeskukselle on myös jätetty kirjallinen tiedustelu, että onko se tietoisesti hyväksynyt hakkuut myllyalueelle. Vastausta kysymyksemme emme ole saaneet, vaikka metsäkeskukselle kuuluu hakkuulupien myöntäminen ja laillisuusvalvonta..

 

Rovaniemellä  16.6.2015

 

Hemmo Koskiniemi

Rovaniemi

Julmajärven mökkiläinen ja tontin numero 21 vuokraaja

ja muistutuksen

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Olen samaa mieltä kanssasi Hemmo näistä tuulimyllyistä!

Tervetuloa takaisin Puheenvuoroon!

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Kuvat eivät toimi siinä myllyistä 15 ja 16 sekä alue 20.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Niin näyttää. Kuvat on myllyjen avohakatuista paikoista.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Terve Hemmo. Minkä hankkeen Taaleritehdas möi jollekin ulkomaalaiselle sijoittajalle jossakin Posion kairassa? Vai onko minulla väärää tietoa?

Olli-Pekka Kallasvuokin komeilee miljoonineen Taaleritehtaan sivuilla. Nokian kakkosketjun avainhenkilöiden mielestä nimenomaan Kallasvuo oli se Nokian johtaja, joka aiheutti yhtiön ongelmavyyhdin.

Kallasvuo laiminlöi kokonaan tuotekehityksen ja säästi näin rahastoja tuloksen tekemiseen ja sitä kautta omien optioiden kasvattamiseen. Tulosta tehtiin vanhoilla puhelinmalleilla, kunnes kilpailijat ajoivat oikealta ja vasemmalta ohi. Jorma Ollila hallituksen puheenjohtajana siunasi tämän strategian ja sitten Elop joutui siivoamaan koko sotkun. Nyt niitä miljoonia on sijoitettu näköjään tuulivoimaan-toiseen sotkuun ja helppoon rahan tekemiseen.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Jaakko, Posion ja Kuusamon rajalla on Posion Energian tuulivoimahanke, joka posiolaisten perustama, mutta kun eivät saaneet rahoitusta kasaan myivät sen slovakialaiselle sijoittajalle. Hanke on odotuslistalla sijalla 45.

En ole varma, mutta Taalerilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Posion Energian kanssa.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Kuriiri-lehti kirjoittaa 2/2015:

"Ensimmäiset tuulivoimalat Posiolla pystyttää Posion Energia Oy ensi vuoden aikana. Yhtiöllä on Posion puolella rakennusluvat kolmen tuulimyllyn kokonaisuudelle Saukkovaaran alueelle Lohirannan kylän eteläpuolelle.

Viime kesänä Posion Energia osti Taaleritehtaalta neljä valmiiksi luvitettua tuulivoimalan paikkaa Kuusamon puolelta samalta alueelta.

- Saukkovaaraan rakennetaan teholtaan noin 23 megawatin tuulipuisto, joka tuottaa sähköä noin 70 000 megawattituntia. Laskennallisesti se riittää noin 3 500 omakotitalon vuotuiseen sähköntarpeeseen.

Investoinnin kokonaiskustannus on noin 35 miljoonaa euroa, summaa Posion Energian slovakialaisen omistajan yhteyshenkilönä toimiva Pentti Ylinampa Rovaniemeltä."

Eli Taamir Fareed onnistui myymään hankkeen Posion Energia Oy:lle, jonka omistajina toimii myös slovakialaisia sijoittajia.

Posion Energia Oy on Kauppalehden tietojen mukaa näitä 2 500 €:n minimipääomalla perustettuja pöytälaatikkofirmoja, joiden varsinaiset rahastot ovat verottajan ulottumattomissa jossakin veroparatiiseissa. Tyypillistä tuulivoima-suhmurontia. Olisi kiva tietää mikä osuus Taamir Fareedilla on tässä kuviossa.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Tuo tieto on mulla mennyt ohi korvien. Taaleri on siis kaavoittanut hankkeen ja myynyt sen Posion Energialle.

Lapin Radio kirjoittaa näin:
"Posion Energia Oy on hanketta varten perustettu yhtiö, jonka omistaa slovakialainen E-Group. Hankkeen suunnittelu on meneillään ja rakennustyöt toteutetaan vuoden 2015 aikana. Voimalat on määrä pystyttää kevään ja alkukesän 2016 aikana."

ja edelleen:
"Posion Energia Oy on tehnyt sopimuksen Empowerin kanssa tuulivoimapuiston projektijohdosta ja -suunnittelusta sekä rakentamisesta Posion Saukkovaaraan."

Empower`?

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

"Valitukset viivästyttävät hanketta yli vuodella ja hyvin todennäköisesti hanke raukeaa, koska se ei ehdi korotettujen tukien piiriin. Sijoitusyhtiö tuskin rakentaa voimalaoita markkinaehtoisesti ilman valtiontukea, koska sijoittaminen tuulivoimaan perustuu valtion maksamiin tuotantoapuihin."

Kuten alla olevasta linkistä voi nähdä, on hunajapurkilla jo lähes 3000 MW:n edestä kourijoita ; limittähän on 2500 MW ja hallitusohjelmassa sitä ollaan pudottamassa 2000 MW:iin, joten jos ko. hanke ei ole jo sisällä , ei se sinne enää mahdu.

https://tuotantotuki.emvi.fi/QuotaCounter

Lauseestasi "Sijoitusyhtiö tuskin rakentaa voimaloita markkinaehtoisesti ilman valtiontukea" voi sanat "tuskin rakentaa" vaihtaa aivan varmasti ilmaisuun " ei iki-maailmassa rakenna" ; ilman tukia ei pyörisi yhtään kaupallista myllyä.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Seppo, ei varmaankan rakenna kun energian markkinahinta on alle 30 euron ja tukea saa tuulivoimalle vielä tänävuonna 105 euroa.
Tuulivoimaan sijoittaminen on perustunut Suomen valtion talousmaineeseen, joilla on kalasteltu sijoittajia ympäri maapallon.
Huippunsa on se, että tuulivoimayhtiöt loukkaantuivat kun hallitus muutti tukilinjaa kertomallasi tavalla.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Terve mieheen Hemmo. Valitus ja hampaiden kiristys sama se aina joku valittaa.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Ari, valittaminen tekee gutaa ;)

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Mielenkiintoinen tarina käytännön suhmuroinnista. Ikävä kyllä taistelet turhaan tuulimyllyjä vastaan kuin Don Quihote Espanjassa ikään.

Perustelut:
Suomessa keskustapuolue hallitsee. Keskustapuolue on vallassa jopa monopolissa Pohjois-Suomen kunnissa. Pääministeri Juha Sipilä on upporikas entinen yritysjohtaja, joka osaa sijoitustemput. Kansanedustaja Mauri Pekkarinen on keskustapuolueen raskasta sarjaa. Sipilälläkään ei ole varaa tehdä hänestä vihamiestä. Niinpä Sipilä myötäilee Pekkarista, kunhan asia ei koska hänen lompakkoaan.

Pekkarisen vävy työskentelee tuulivoima-alalla mitä ihmeellisimmissä tehtävissä. Pekkarisen tytär on erikoistunut sijoittamiseen eritoten tuulivoimaan. Julkista tietoa ei ole veroparatiisipankkien käytöstä.

Siis turhaan oi turhaan sinä Hemmo rypistelet vastaan, kun sinua vastassa ovat maamme vahvimmat voimat.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Erland, voit hyvinkin olla oikeassa, mutta pieni ihminen voi ja sen pitääkin taistella tuulimyllyjä vastaan.
Ei se nimittäin tuuli myllykään aina pyöri ;)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset