Lapin tähdet sen kertovat ! Mitä pahaa me suomalaiset olemme ihmiskunnalle tehneet ?

Hallituksella piikki auki maahanmuuttajille

Hallitusohjelma uhraa maahanmuuttopolitiikkaan peräti kaksi ja puoli liuskaa. Vertailun vuoksi esim. aluepolitiikkaan riitää liuska ja omaishoidontukeen kaksi pientä kappaletta.

 

 

Maahanmuutossa näyttää olevan myös piikki auki, kun hallitusohjelma toteaa mm.

" Hallitus huolehtii kotouttamislain toimeenpanossa määrärahojen kohdentamisesta pääluokissa niin, että riittävät määrärahat kotouttamistoimenpiteiden tehostamiseen varmistuvat." 

" Kannustavan yhteistyömallin tueksi laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason nostamiseksi vaiheittain vastaamaan kustannuskehitystä." 

Ihmetystä herättää ainakin allekirjoittaneessa kappale: 

" Kaupunkiseutujen kehittämisessä on harjoitettava positiivista erityiskohtelua. Määrärahoja kohdennetaan alueille, joilla on korkea työttömyys, paljon vuokralla asuvia ihmisiä ja korkea maahanmuuttajien osuus väestöstä".

Tulkitsenko oikein kun ajattelen, että hallitus antaa erityista aluepoliittista kehittämirahaa alueille, jotka ottavat lisää uusia työttömiä vuokra-asuntoihin ja joissa on jo nyt maahanmuutosta aiheutuvia sosiaalisia ongelmia.

Positiivinen erityiskohtelu kohdistuu maahanmuuttajiin, eikä paikalliseen väestöön, koska ensisijaisesti ratkaistaan maanmuuttajien ongelmia.

Tässä hallitusohjelman maahamuuttoa koskeva osio:

 

" Maahanmuutto 

Maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa.

 

 

 

Hallitus pitää maahanmuut-tajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suo-men rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia päivitetään. Hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Hallitus pyrkii maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamiseen, vaikuttavampaan kotouttamispolitiik-kaan, turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyyn ja tehokkaaseen syrjinnän torjumiseen.

 

Suomi toimii aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaamiseksi. Halli-tus toimii myös syvemmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta maahanmuuttoasioissa.

 

 

 

 

29

Säilytetään nykyinen työvoiman saatavuusharkinta ja tehostetaan työmarkkinoiden valvontaa. Seura-taan Ruotsin kokemuksia, jossa saatavuusharkintaa on osittain purettu.

Arvioidaan maassa olevan ulkomaisen työvoiman määrä sekä työvoiman tuleva tarve ja kehitetään rekrytoinnin pelisääntöjä jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestö-jen yhteisissä neuvotteluissa. Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin tulee olla eettisesti kestävää.

Valvovien viranomaisten, kuten työsuojelun, verohallinnon ja keskusrikospoliisin, resursseja vahviste-taan. Ulkomaalaistarkastajien määrää lisätään harmaan talouden torjuntaohjelman mukaisesti.

Kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa.

Valtio ja kunnat laativat yhteistyösopimuksen, jolla pyritään pakolaisten ja myönteisen päätöksen saa-neiden turvapaikanhakijoiden hallittuun ja systemaattiseen sijoittamiseen kuntiin. Yhteistyösopimusta laadittaessa hyödynnetään niiden kuntien esimerkkiä, joilla on positiivisia kokemuksia kiintiöpakolais-ten vastaanottamisesta, sekä järjestöjen hankkeita, joilla on edistetty maahanmuuttajien ja kantaväes-tön positiivista vuorovaikutusta sekä maahanmuuttajien kotoutumista.

Kannustavan yhteistyömallin tueksi laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason nostamiseksi vaiheit-tain vastaamaan kustannuskehitystä.

Hallitus tukee kansainvälisen yhteisön toimintaa globaaliin ilmastopakolaisuuteen varautumisessa. Suomi pyrkii edistämään elämiseen liittyviä edellytyksiä maissa, joissa on maastamuuttopainetta.

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseen inhimillisemmäksi ja toimivammaksi. EU:n yhteistyötä laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tiivis-tetään. Hallitus toimii sen puolesta, että laittomasti Eurooppaan saapuneet kolmansien valtioiden kan-salaiset ja turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen kohtelun ja ylläpidon siinä jäsenvaltiossa, johon he ensiksi saapuvat.

Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi varmistetaan riittävä käsittelijöiden määrä, tehos-tetaan yhteistyötä ja otetaan käyttöön maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismalli MPR eli maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta -malli. Vastaanoton kokonaiskus-tannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti.

Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset pannaan toimeen nykyistä nopeammin. Suomi pyrkii saattamaan voimaan kahdenvälisiä palautussopimuksia sellaisten maiden kanssa, joissa olosuhteet ovat parantuneet ja turvapaikanhakijoiden paluu alkuperämaihin on mahdollista.

Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään. Kehitetään säilöönoton vaihtoehtoja. Jokaisella vastaanoton piirissä olevalla lapsella on oikeus koulunkäyntiin. Kiirehditään uudistusta turvapaikkamenettelyssä olevien erityisestä henkilötodistuksesta.

Suomen perheenyhdistämiskäytäntöjen tulee olla samansuuntaisia muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvitetään tehtyjen perheenyhdistämissäännösten muutosten vaikutuksia. Tältä pohjalta kansainvälis-tä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen kriteereitä voidaan tarkentaa EU:n perheenyhdistämisdi-rektiivin säännökset huomioon ottaen niin, että ehtoihin sisältyy täysi-ikäisille perhettä kokoaville koh-tuullinen asunto- ja toimeentuloedellytys.

Vahvistetaan kaikin keinoin maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Tavoitteeksi asetetaan maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden työllisyysasteet ovat matalat.

Luodaan järjestelmä, joka tukee ja kannustaa sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtu-viin suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

30

Hallitus huolehtii kotouttamislain toimeenpanossa määrärahojen kohdentamisesta pääluokissa niin, että riittävät määrärahat kotouttamistoimenpiteiden tehostamiseen varmistuvat.

Vuonna 2013 päättyvän Osallisena Suomessa -hankkeen tuloksia seurataan ja tulosten perusteella tehdään johtopäätökset kotouttamiskoulutuksen tehokkuudesta, toimivuudesta ja muutostarpeista.

Tavoitteena on ulottaa kielikoulutus myös maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Tehoste-taan maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen koko maassa. Erityisesti kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä kotiäitien kielikoulutukseen ja riittävän monitasoiseen kieli-koulutuksen tarjontaan. Maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja pe-rusoikeuksista vahvistetaan kotoutumiskoulutuksessa. Varmistetaan nuorten maahanmuuttajien koulu-tuksen ja tukitoimenpiteiden saatavuus.

Maahanmuuttajataustaisten opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa kehite-tään joustavia ja tapauskohtaisia ratkaisuja. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamista ja pääsyä jatko- tai täydennyskoulutukseen sujuvoitetaan.

Vahvistetaan maahanmuuttaja- ja kotouttamistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kolman-nen sektorin kykyä ja mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttajien neuvontaan ja koulutukseen pa-rannetaan.

Maahanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan yritysneuvonnassa sekä käynnistettävissä yrittäjyysohjelmissa.

Julkiselle sektorille käynnistetään oma rekrytointi- ja tutorointiohjelma, jonka yksi tärkeä kohderyhmä on maahanmuuttajaväestö.

Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusten käyttöä kokonaisvaltaisemman kotouttamispolitiikan aikaansaamiseksi. Aiesopimuksiin sisällytetään työllisyyden, kotoutumisen ja koulutuksen vahvistamis-ta. Selvitetään, millä tavalla seudun ongelmallisiin alueisiin kohdistuvien muiden toimenpiteiden vaikut-tavuutta voidaan kehittää ja yhdistää aiesopimuksia syventämällä.

Maahanmuuttajien asumisessa huolehditaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävästä tarjonnasta ja tasapainoisesta sekä kattavasta seudullisesta jakautumisesta.

Kaupunkiseutujen kehittämisessä on harjoitettava positiivista erityiskohtelua. Määrärahoja kohdenne-taan alueille, joilla on korkea työttömyys, paljon vuokralla asuvia ihmisiä ja korkea maahanmuuttajien osuus väestöstä.

Maahanmuuton tilastointi- ja tutkimustoimintaa tulee selkeyttää ja tehostaa. Selvitetään maahanmuu-ton osaamiskeskuksen perustamisen edellytykset.

Maahantuloon liittyvät asiat kootaan sisäministerin vastuulle. Kotouttamistoimien johto kootaan työmi-nisterin vastuulle ja poikkihallinnollista yhteistoimintaa vahvistetaan. Hallituskaudella arvioidaan ko-touttamisen hallinnon toimivuus, rakenne ja kehittämistarpeet. "

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Mikko Mäkinen

Nykyisellä turvapaikkaturismin vauhdilla tämä hallitusohjelma tekee parasta mahdollista vaalityötä perussuomalaisille. Ennätysjytkyä sopii odottaa seuraavissa vaaleissa, jos noita suuntaviivoja ehditään noudattaa edes pari vuotta. Tosin pääsyyllisyys taitaa kaatua kristillisten Päivi Räsäsen päälle, vaikka suomalaisten syrjinnästä tulee pääosin vastaamaan työministeri Lauri Ihalainen (sosdem). Mutta onhan kristillisiltäkin (sixpack) muutaman prosentin kasvu saatavissa.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Maahanmuuttoa kosekvassa ohjelmakohdassa ei lue, että tehdään rakenteellisia muutoksia tai että säästetään 100 miljoonaa.

Jari Eteläsaari

♦ Kaupunkiseutujen kehittämisessä on harjoitettava positiivista erityiskohtelua. Määrärahoja kohdenne-taan alueille, joilla on korkea työttömyys, paljon vuokralla asuvia ihmisiä ja korkea maahanmuuttajien osuus väestöstä.

Suomalaiset tekevät töitä että valtio ja kunnat pääsevät hoivaamaan mamuja.
Kivaa.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Maahanmuuton kustannukset lopulta suunnataan kunnille.

Anna Halonen

Tuo tarkoittaa; maahan tuodaan lisää täysin sopeutumiskyvyttömiä, luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia, joita elättävät veronmaksajat ja jotka nostetaan erityisasemaan suomalaisiin nähden?!

Uskaltaisin väittää, että kauaa ei enää mene kun suomalaisten mitta on täynnä. Eihän nyt suomalaiset omassa maassaan voi/saa olla mitään toisen luokan kansalaisia! Paitsi vihreiden ja RKP'n mielestä.

Vuosia rintamalla itsenäisyydestä taistellut isä pyörisi haudassaan kuin hyrrä tämän tietäessään.

Taha Islam

"Tuo tarkoittaa; maahan tuodaan lisää täysin sopeutumiskyvyttömiä, luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia, joita elättävät veronmaksajat ja jotka nostetaan erityisasemaan suomalaisiin nähden?!"

Nimeäisitkö kaksi?

Esa Mattila

Muhammed Abdullah ja Abdullah Muhammed?

Esa Härkönen

Olikohan se jossain kunnassa käynyt niin, että 20 somalin perheen yhdistäminen toi kuntaan 100 uutta somalia. Tämä sitten varmaankin tarkoittaa, että voimavaroja pitää lisätä 5 kertaiseksi, jotta kunnat suostuisivat ottamaan lisää maahanmuuttajia. Kuulostaa aika kalliilta, mutta elämä on.

Taha Islam

Ihan yhtä hyvin voi väittää, että hallituksella on piikki auki jakaantuville persuillekin. Tai "mielestäni meillä ei ole varaa kouluttaa lapsia, eikä varsinkaan kustantaa synnytyslaitoksia ja äitiyspakkauksia".

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Vanhusten omaishoidontuki pitäisi saada kuntoon siirtämällä maahanmuutosta vanhustenpalveluun 200 miljoonaa.

Taha Islam

Voiko ajatella ratkaisevansa kaksi ongelmaa palkkaamalla maahanmuuttajia avustamaan omaishoitajia raskaassa työssään?

Juhani Kahela

Upea kirjoitus Hemmolta. Tosiasiat ovat tosiasioita. Hienoa, että Hemmon kaltaiset ovat valveilla. Kiitos. Pidetään Suomi suomalaisena ja loiset rajojemme ulkopuolella. Sinne kuuluisivat loisien sielunkumppanitkin.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Hallituksen maahanmuuttopolitiikka on tosiaankin perusteetonta ja elitistisen kansanosan kirjoittama.

Pekka Manner

Kuhan tästä hallituksen vapaamielisestä mamu-politikkasta viesti lähtee mm. Syyriaan jne....voimme ilolla odottaa kuinka valtava rikastuminen jatkuu Suomessa.

Rug Head

Pitäkää koko ajan mielessä se, että hallitusohjelman tavoitteet ovat ehdottoman tarkasti laadittu, ja erityisesti maahanmuuttopolitiikka on korkean tason EU-politiikkaa. Tarkoitus on murtaa suomalaiskansallinen identiteetti. Tämä tulee nykyvahdilla tapahtumaan 15-20 vuoden sisällä.

Perustan väitteen Tilastokeskuksesta (vielä) saataviin faktatietoihin.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Suomesta tehdään väestön siirroilla ja kulttuurin moninaistamalla osa liittovaltion hallintoaluetta.

Rug Head

http://www.stat.fi/til/kans/2008/kans_2008_2009-05...

Tuon mukaan Suomessa saa EU:n ulkopuolisista Suomen kansalaisuuden 5000-6000.

Eli 2000..2015 => 15 x 6000 = 90000 ja lisäksi ne, jotka eivät vielä ole saaneet kansalaisuutta, ja tietenkin syntyvät lapset.

http://www.stat.fi/til/kans/2010/kans_2010_2011-05...

http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_vae...

VUOSI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AFRIKKA 8523 9045 9833 10710 11448 12777 14160 15843 17787

Afrikkalaisten osuus kasvaa 12% per vuosi. Nyt on 17787 (2010).
Eli siis vuonna 2030 on afrikkalaisia: 171578 (ennuste).

Vuonna 2030 Suomessa asuu arviolta 5,8 miljoonaa kansalaista, joista afrikkalaisia on vähintään n. 200000, eli 3-4%.

En itse usko, että tämä jää tähän, koska EU on käskyttänyt jo, että Suomeen on tuotava paljon enemmän, jotta tänne saataisiin sama tilanne kuin Ruotsiin (ja EU:n tasolla Ruotsi ei halua enää lisää maahanmuuttajia, koska se uhkaa jo heitä kansakuntana).

Gunnar Lahti

Paljonko maahanmuuto todella maksaa. Odotamme kaikki selvitystä Räsäseltä.
On älytöntä viedä 200 miljoonaa puolustusmäärärahoista, kun moninkertainen määrä rahaa upotetaan näiden ulkomailta rahdattujen sosiaalipummien elättämiseen.

On todella somalien elättäminen tärkeämpää kuin armeijan toimintakyky?

Gunnar Lahti

Enpä huomannut ylläolevasta, että ryhdyttäisiin vaatimaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa maahan pyrkiviltä, kuten muissa EU-maissa.

Ilman passia kohti Suomea pääsee lähtemään Somaliasta vain soutuveneellä.

Kaikki lento- ja laivayhtiöt sekä rajanylityspaikat Suomen ja Somalian välillä vaativat passin esittämistä. Näin ollen kaikki ilman passia Suomeen saapuvat ovat hävittäneet passinsa matkalla ja saapuvat siten vilpillisin aikein.
Ilman passia saapuva ei siis ole aito pakolainen, vaan haluaa olla toisten elättinä aikomatta tehdä päivääkään työtä.

Miksi hallitusohjelmassa ei mainita, että ilman matkustusasiakirjaa saapuvat kääännytettään heti rajalla.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Hallitusohjelmassa ei myöskään eroteltu eri maahanmuuttajaryhmiä ja niiden erityisongelmia. Samoin puuttui kustannukset jotka maahanmuuttajista aiheutuu. Kustannuksethan koko ajan lisääntyy koska entiset pysyy maassa ja lisää tulee sosiaaliturvan piiriin.

Gunnar Lahti

Maahanmuuttajia on kaksi ryhmää:

1. aidot maahanmuuttajat eli lyhyesti maahanmuuttajat. He ovat niitä , jotka elättävät itsensä rehellisellä työllä ja sopeutuvat ilman mutinoita suomalaiseen yhteiskuntaan.

2. maahanmuuttajaloiset, jotka saapuvat maahan sepittäen valheellisia kauhukertomuksia kotimaansa oloista. He eivät aio koskaan elättää itseään työllä, vaan heidän tavoitteensa on elää Suomen veronmaksajien kustannuksella. He eivät edes yritä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Jotkut heistä jopa röyhkeästi vaativat, että suomalaisen yhteiskunnan olisi muututtava heidän mieleisekseen.

Gunnar Lahti

Suomessa asuvat ns. "pakolaiset" käyvät tiettävästi lomailemassa kotimaassaan, siis siellä mistä he omien sanojensa mukaan verissä päin pakenivat. En ymmärrä miksi tämä sallitaan.
Jos kerran kotimaassa lomailu on nyt turvallista niin kyseinen "pakolainen" voi palata kotimaahansa, eikä jatkaa löhöämistään Suomessa toisten elättinä.
Miksi hallitusohjelma ei puutu tähän epäkohtaan?

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Lomailua tapahtuu myös muista kaupungeista mm. Rovaniemeltä Helsinkiin sosiaaliturvan varassa.

Enni Kulovaara

:D Onko Rovaniemellä paljon pakolaisia, jotka ovat paenneet Helsingistä?

Gunnar Lahti

Törkeätä rahojen tuhlausta.

Aidoille pakolaisille on riitettävä perustoimeentulo. Siihen ei sisälly lomamatkoja, kännyköitä, merkkivaatteita tai ravintolailtoja. Asunnoksi on kelvattava vanha Arava-tasoinen kämppä jostain lähiöstä.

Maahanmuuttajaloiset hankkikoot itse toimeentulonsa ja asuntonsa. Jos eivät pysty niin karkoitettakoon maasta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset